Det vil kommunisterne

Foto Aage Christensen

 København er en fantastisk by med masser af kvaliteter og muligheder. Men den københavnske befolkning er i høj grad sat uden for indflydelse på udviklingen af deres egen by.

Afgørende beslutninger er lagt i hænderne på enten statslige selskaber eller private kapitalinteresser, der systematisk går efter det højest mulige overskud uden hensyn til befolkningens behov og krav.

Kommunisterne i København vil kæmpe sammen med fagforeningerne og folkelige bevægelser for en by, hvor det er befolkningen og ikke pengemændene, der bestemmer. En by hvor uligheden falder, og hvor den kollektive offentlige velfærd udvikles i stedet for afvikles.

Kommunisterne kræver stop for udlicitering og privatisering. Vi kræver vores fælles ejendom tilbage.

Social dumping skal være totalt udelukket

Selvom København er en rig by, er der konstante nedskæringer på velfærden. Skiftende regeringers krav og tilslutningen til EU´s Finanspagt betyder, at København ikke længere selv råder over sine egne penge. Vi vil arbejde for et kommunalt oprør, der sprænger de snævre rammer, der er fastlagt af regeringen og EU.

Uligheden stiger i København. Der bliver flere fattige københavnere samtidig med, at de mange nye luksus byggerier trækker velhavere til byen. De svimlende høje boligpriser og huslejer presser almindelige arbejdere til at bo i de fattigste bydele eller helt uden for byen, mens de pengestærke isolerer sig i rigmandsghettoer i de mest attraktive områder i byen.

Kommunisterne kræver, at alle kan få en bolig, der er til at betale

Københavns Kommune er landets største arbejdsplads med godt 40.000 ansatte. Vi forlanger, at alle ansatte i kommunen har gode og sunde arbejdspladser, og vi vil arbejde for, at de kommunalt ansatte og byens borgere står sammen i kampen for en bedre by.

Vi ved godt, at alle de krav, som vi rejser, ikke kan gennemføres her og nu på grund af Budgetloven og politisk modvilje. Men kravene skal rejses, fordi de er et udtryk for de visioner og den konkrete politik, som kommunisterne ønsker gennemført.

Bryd Budgetloven – gør oprør mod EU’s nedskæringspolitik 

Stop den skæve udvikling i København

For at følge EU’s finanspolitiske pagt har regeringen forpligtet sig til at klemme livet ud af det kommunale selvstyre ved at lægge en jernring om kommunernes økonomi. Det lykkedes Velfærdsalliancen at få taget regeringens omprioriteringsbidrag af bordet. I stedet for omprioriteringsbidraget vil regeringen nu indføre et moderniserings- og effektiviseringsbidrag fra 2018. Det betyder, at København skal spare 406 millioner kroner til næste år.
Københavns Kommune sidder på en formue på omkring 9 milliarder kroner. Det er altså ikke mangel på penge, der forhindrer kommunen i at forbedre velfærden, men derimod Finanspagten og Budgetloven.

Vi kræver, at København skal gå i spidsen for det fælles kommunale opgør med de økonomiske bindinger, som Budgetloven og EU’s Finanspagt lægger på kommunen. 

Kommunen skal kræve at få loftet over de kommunale budgetter og udgifter fjernet, så der kan sættes arbejde i gang med helt nødvendige anlægs- og vedligeholdelsesarbejder. 

Nedskæringspolitikken forhindrer, at borgernes skattekroner bliver brugt til fordel for byens befolkning. EU’s og regeringens spareplaner pålægger kommunen at skære ned på udgifterne, og selv meget påtrængende opgaver bliver derfor udsat.

Københavnerne skal have ret til selv at bestemme over deres penge

Kommunisterne i København foreslår, at Københavns Kommune går forrest i Kommunernes Landsforening med at sætte banker og pengeinstitutter stolen for døren. Vi mener, at borgernes penge ikke må forsvinde ved de private bankers spekulationseventyr. Borgere i København, der modtager ydelser og udbetalinger fra kommunen, skal ikke fortsat opleve urimelige gebyrer og chikane fra de private bankers side.

Derfor foreslår vi, at der oprettes en kommunal eller statslig bank. Denne bank skal kunne bruges af alle. Bankens primære formål skal være at sikre, at lønindtægter og offentlige ydelser til borgerne ikke kommer til at indgå i private spekulationseventyr.

Cassions tema af WPStash