Kommunisterne i regionerne

 

Kommunisternes bud på en ny politik i regionerne

Danmark er et rigt land, men alligevel rammes vi af nedskæringer og begrænsninger på vitale velfærdsområder. Danskerne betaler gerne skat – blandt andet fordi vi vil sikre det bedst mulige sundhedssystem med lige adgang for alle. Danskerne ønsker en velfungerende sundhedssektor i stedet for nye kampfly.

Kommunisterne vil arbejde for at bevare velfærden og forbedre hospitalsbehandlingen. Regionens hospitaler må tilføres tilstrækkelige midler til såvel anlæg, vedligeholdelse som drift af bygninger og apparatur mv, samt til ansættelse af det nødvendige personale – fra rengøring til læger. Udliciteringen af rengøring på hospitalerne skal stoppes. Pengene skal gå til rengøring – ikke til profit for private entreprenører.

Kommunisterne vil af al magt bekæmpe privatiseringerne på sundhedsområdet. Vi ønsker, at de offentlige hospitaler skal overtage alle de behandlinger, som privathospitalerne i dag profiterer på. Dertil kræves en forøgelse af de ressourcer, som tilføres den offentlige sektor. Ambulancekørsel skal ikke sendes i udbud, men ligge i regionernes eget regi.

Regionerne skal være mere offensive i bekæmpelsen af social dumping bl.a. i forbindelse med hospitalsbyggerierne. Arbejdet skal foregå på danske løn- og arbejdsvilkår. Der skal stilles krav til entreprenørerne om, at de skal ansætte et tilstrækkeligt antal lærlinge.

EU’s indflydelse på regionernes politik

Som et resultat af EU-medlemskabet har danske regeringer åbnet for udliciteringer på sundhedsområdet. Tilsvarende har EU’s finanspagt medført, at det danske Folketing vedtog Budgetloven. Budgetloven pålægger kommuner og regioner et udgiftsloft. For regionernes vedkommende er 97 % af de regionale udgifter omfattet af udgiftsloftet. Overskrides loftet, medfører det økonomiske sanktioner. 1 milliard kroner af statens samlede bloktilskud til regionerne er betinget af, at alle regionerne overholder det pålagte udgiftsloft.

Kommunisterne er imod, at EU skal bestemme Danmarks økonomi. Situationen i Eurolandene viser med al tydelighed, at EU’s økonomiske politik har slået fejl.

Kommunisterne vil kæmpe for, at den tildelte økonomi til regionerne beregnes efter behovet og ikke efter EU’s og Finansministeriets økonomiske kalkuler.

Regionerne skal selv kunne udskrive den skat, der er nødvendig for at dække behovet for en god og tryg sundhedssektor med lige og hurtig adgang til behandling for alle, uanset ens økonomiske situation og hvor i regionen man bor.

Læs mere i :

Regionalt valgprogram for liste R